Telerau ac Amodau

TERMS

Y wefan, Seld a chi

Gweithredir y wefan www.seld.co.uk gan Seld ac mae unrhyw gyfeiriadau atom ´ni´ ac ´ein´ yn cyfeirio at Seld. Mae unrhyw gyfeiriadau atoch ´chi´ neu ´eich´ yn cyfeirio at y person sy´n gwneud archeb ar y wefan.

Ein enw yw Seld a chyfeiriad y prif leoliad busnes yw:

4 Bridge Street, Aberaeron, Ceredigion, Cymru/Wales SA46 0AP
Ein cyfeiriad e–bost yw info@seld.co.uk a´n rhif ffôn yw 01545 570243

Mae Seld yn fusnes preifat.

Mae´r prisiau ar y wefan yn gywir ac yn cynnwys TAW ar y gyfradd gyfredol. Cedwir yr hawl i godi prisiau.

Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod pob disgrifiad, llun a manylion cynnyrch yn gywir. Cedwir yr hawl i newid manylion y cynnyrch yn ddirybudd

ARCHEBU

Wrth wneud archeb gyda Seld, rydych yn ymrwymo i fod wedi darllen, deall a chytuno â´r telerau ac amodau. Os ydych yn anhapus gydag unrhyw elfen o´r telerau, cysylltwch ag un o´n tîm cyn gwneud archeb drwy ffonio 01545 570243, e–bostio info@seld.co.uk neu yn y post y cyfeiriad uchod).

BWrth archebu nwyddau ar y wefan yma rydych chi´n cynnig prynu´r nwyddau a nodir yn eich archeb i Seld, yn unol â´r telerau ac amodau a ddisgrifir yn eich archeb. Byddwn ni´n eich cydnabod ar ôl derbyn eich archeb ond ni fydd hyn yn cadarnhau ein bod yn derbyn eich cais i brynu´r nwyddau. Bydd cytundeb am werthiant y nwyddau rhyngoch chi a Seld yn dod i rym ar ôl i´r archeb gael ei dderbyn, ei brosesu a´i anfon atoch.

Gall y nwyddau sydd ar gael a´u prisiau newid yn ddirybudd.

TALIADAU & A THRETHI

Derbyniwn daliadau ar–lein mewn amgylchedd diogel. Ar hyn o bryd, derbyniwn VISA, MASTERCARD, MAESTRO, JCB a SOLO. Dangosir pob gwerthiant mewn punnoedd sterling (£).

Mae pob pris a ddyfynnwyd ar y wefan yma yn gywir ar adeg ei chyhoeddi ac mewn punnoedd sterling (£), a lle bo´n briodol yn cynnwys Treth Gwerthiant a TAW y DU. Y gyfradd TAW bresennol yw 20%.

EICH HAWL I GANSLO

Fel arfer, cewch ganslo eich archeb am unrhyw reswm cyn i´r nwyddau gael eu postio. Os byddwch yn canslo´r cytundeb yn ystod yr amser yma, fe ad–dalwn unrhyw daliad a wnaethoch o fewn 14 diwrnod. Mae gennych gawl i ganslo eich archeb hyd at 14 diwrnod ar ôl derbyn eich nwyddau, a rhoddir ad–daliad llawn.

POLISI AD–DALU/DYCHWELYD NWYDDAU

Mae Seld yn gobeithio y byddwch chi´n hapus gyda´ch nwyddau, ond gallwn gyfnewid eich eitem neu gynnig ad–daliad os nad ydynt yn eich plesio. Gofynnir i chi ddychwelyd eitemau cyn pen 14 diwrnod o´u derbyn. Dychwelwch eitemau i´r cyfeiriad canlynol: Seld, 4 Bridge Street, Aberaeron, Ceredigion, Cymru/Wales SA46 0AP

AMODAU

WGofynnir i chi ddychwelyd eitemau cyn pen 14 diwrnod o´u derbyn, heb eu defnyddio a gyda´r tagiau a´r pecyn gwreiddiol yn gyflawn. Gellir lawrlwytho ffurflen o´r wefan neu gallwn e–bostio ffurflen dychwelyd nwyddau atoch chi. Cwblhewch ac amgáu´r ffurflen wrth eu hanfon yn ôl a chofiwch nodi´r rheswm dros eich anfodlonrwydd.

NWYDDAU WEDI´U DIFRODI

Os bydd eich nwyddau wedi´u difrodi a/neu´n ddiffygiol, cysylltwch â ni ar unwaith ar 01545 570243 neu e–bostiwch info@seld.co.uk

POSTIO

Yn anffodus, ni allwn dalu am y tâl postio os byddwch chi´n dychwelyd eitemau atom. Argymhellwn eich bod yn defnyddio cludiant cofrestredig wedi´i yswirio ac yn cadw´r dderbynneb. Ni fyddwn yn atebol am nwyddau a gollir ac a ddifrodir wrth gael eu cludo. 
Ni fyddwn yn gyfrifol am daliadau llog a wneir gan gwmni eich cerdyn credyd cyn bod yr arian am nwyddau sydd wedi´u dychwelyd wedi´i ad–dalu i chi.